PFRON

Firma PPHU ANEX posiada prawo do udzielania ulg we wpłatach na PFRON z tytułu sprzedaży swoich wyrobów i usług. Wysokość ulgi w danym miesiącu zależy od wskaźnika wynagrodzeń osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz wielkości sprzedaży wyrobów i usług w danym miesiącu u sprzedającego (ZPChr).
    Jak z tego wynika wielkość ulgi jest wartością zmienną ,ponieważ w każdym miesiącu mogą mieć miejsce zmiany współczynników w oparciu o które wylicza się wielkość ulgi.
    Warto zaznaczyć ,że aby mogło dojść do obniżenia wpłaty, niezbędnym warunkiem jest terminowe uregulowanie należności za zrealizowaną produkcję lub usługę. Informację o kwocie obniżenia sprzedający przekazuje nabywcy niezwłocznie po uregulowaniu należności w terminie określonym na fakturze. W przypadku płatności realizowanych za pośrednictwem banku - za datę uregulowania należności uważa się datę obciążenia rachunku bankowego nabywcy na podstawie polecenia przelewu.

W przypadku gdy kwota obniżenia przewyższa:


  1. -wartość zrealizowanej produkcji lub usługi, obniżenie wpłaty przysługuje tylko do wysokości kwoty określonej na fakturze,


  1. -wysokość 80% wpłaty na Fundusz, do której obowiązany jest nabywca w danym miesiącu, różnicę zalicza się na obniżenie wpłaty z tego tytułu w następnych miesiącach.


Przysługująca, a niewykorzystana kwota obniżenia może być uwzględniana we wpłatach na PFRON przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia uzyskania informacji o kwocie obniżenia.

Kontakt_ANEX PFRON_ANEX